Πρόγραμμα αναβάθμισης του συνόλου των ελληνικών μουσείων

Το Ελληνικό Σύστημα Αναγνώρισης και Πιστοποίησης Μουσείων

Το Ελληνικό Σύστημα Αναγνώρισης και Πιστοποίησης Μουσείων αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.) που έχει ως στόχο τη βελτίωση και προσαρμογή όλων των μουσείων της ελληνικής επικράτειας στις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Η Αναγνώριση Μουσείων

Η διαδικασία της Αναγνώρισης είναι προαιρετική και απευθύνεται σε ένα σύνολο περίπου 300 μουσειακών οργανισμών που δεν ανήκουν στο ΥΠ.ΠΟ., αλλά επιθυμούν να αξιολογηθούν από αυτό, ώστε να αποκτήσουν την ιδιότητα του Αναγνωρισμένου Μουσείου. Όλα τα μουσεία, ανεξαρτήτως επιφάνειας εγκαταστάσεων, εύρους συλλογών, αριθμού επισκεπτών ή οικονομικού μεγέθους, μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία αναγνώρισης υπό την προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, να βρίσκονται σε λειτουργία τουλάχιστον τρία έτη πριν από την εισαγωγή τους σε αυτή.

Η Πιστοποίηση Μουσείων

Η Πιστοποίηση είναι υποχρεωτική διαδικασία για τα περίπου 200 μουσεία που ανήκουν στο ΥΠ.ΠΟ. Πρόκειται για μία ολιστική προσπάθεια αναβάθμισης των μουσείων αυτών, με στόχο την ανταποδοτικότητά τους προς τον επισκέπτη αλλά και την ενδυνάμωσή τους ως φορέων πολιτισμού, δια βίου μάθησης και κοινωνικής συνοχής. Αξιοποιώντας καινοτόμες λύσεις, με βάση τα διεθνή πρότυπα, τα προς Πιστοποίηση μουσεία έχουν τη δυνατότητα συμβουλευτικής υποστήριξης από εξειδικευμένα στελέχη των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.